Cart empty
Your cart is empty

20-25 % Off Sales/Specials

 • Bai Jiang Cao| Patrinia Herb
  Bai Jiang Cao| Patrinia Herb
  Latin name: Patriniae Herba Latin name: Patriniae Herba ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Bai Xian Pi| Dictamnus Cortex
  Bai Xian Pi| Dictamnus Cortex
  Latin name: Dictamni Cortex More Information Latin name: Dictamni Cortex More Information ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Ci Wu Jia| Siberian ginseng root
  Ci Wu Jia| Siberian ginseng root
  Latin name: Eleutherococci Senticosi Radix et Caulis More Information Latin name: Eleutherococci Senticosi Radix et Caulis More Information ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Hai Jin Sha | lygodium spore
  Hai Jin Sha | lygodium spore
  Latin name: Lygodii Spora More Information Latin name: Lygodii Spora More Information ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Shan Zha (Jiao)| crataegus [fruit](processed)
  Shan Zha (Jiao)| crataegus [fruit](processed)
  Latin name: Crataegi Fructus Praep  More Information Latin name: Crataegi Fructus Praep  More Information ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Sheng Ma| cimicifuga [rhizome]
  Sheng Ma| cimicifuga [rhizome]
  Latin name: Cimicifugae Rhizoma More Information Latin name: Cimicifugae Rhizoma More Information ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Tian Dong| asparagus [root]
  Tian Dong| asparagus [root]
  Latin name: Asparagi Radix More Information Latin name: Asparagi Radix More Information ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Wu Jia Pi| acanthopanax [root bark]
  Wu Jia Pi| acanthopanax [root bark]
  Latin name: Acanthopanacis Cortex More Information Latin name: Acanthopanacis Cortex More Information ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Xi Xian Cao| siegesbeckia Herb
  Xi Xian Cao| siegesbeckia Herb
  Latin name: Siegesbeckiae Herba More Information Latin name: Siegesbeckiae Herba More Information ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Zao Jiao Ci| gleditsia thorn
  Zao Jiao Ci| gleditsia thorn
  Latin name: Gleditsiae Spina More Information Latin name: Gleditsiae Spina More Information ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Zhu Ye (Dan)/Dan Zhu Ye| lophatherum herb
  Zhu Ye (Dan)/Dan Zhu Ye| lophatherum herb
  Latin name: Lophatheri Herba More Information Latin name: Lophatheri Herba More Information ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B015|Ba Zheng San/Eight Rectification Formula
  B015|Ba Zheng San/Eight Rectification Formula
  [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients: Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Stachyurus himalaicus Stem (Xiao Tong Cao); Polygonum aviculare Herb (Bian Xu); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Talcum (Hua Shi); Rheum officinale Root and Rhizome (Shu Da Huang);... [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients: Pl...
  Price Unavailable
  Login for price
 • E015|Er Xian Tang/Two Immortals
  E015|Er Xian Tang/Two Immortals
  [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges Deficiency Fire Regulates the Chong and Ren] Ingredients: Root (Mi Huang Qi); Tribulus terrestris Fruit (Bai Ji Li); Dictamnus dasycarpus Bark (Bai Xian Pi); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Rehmannia glutinosa Root... [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J075|Jin Gui Shen Qi Tang/The Golden Cabinet Formula
  J075|Jin Gui Shen Qi Tang/The Golden Cabinet Formula
  [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu Ling); Paeonia suffruticosa Bark (Mu Dan Pi); Cinnamomum... [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang]  Ingredients: Rehmannia glut...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Z115|Zuo Gui Yin/Left-Return Decoction
  Z115|Zuo Gui Yin/Left-Return Decoction
  [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Lycium barbarum Leaf (Gou Qi Zi); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Poria cocos (Fu Ling); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao). [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys]  Ingredients: Rehma...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B015c Ba Zheng San / Eight Rectification Formula
  B015c Ba Zheng San / Eight Rectification Formula
  [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients: Plantago asiatica Seed (Che Qian Zi); Stachyurus himalaicus Stem (Xiao Tong Cao); Polygonum aviculare Herb (Bian Xu); Gardenia jasminoides Fruit (Zhi Zi); Talcum (Hua Shi); Rheum officinale Root and Rhizome (Shu Da Huang);... [TCM Actions: Clears Heat-Purges Fire-Promotes urinary comfort] Ingredients: Pl...
  Price Unavailable
  Login for price
 • E015c|Er Xian Tang/Two Immortals
  E015c|Er Xian Tang/Two Immortals
  [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges Deficiency Fire Regulates the Chong and Ren] Ingredients: Root (Mi Huang Qi); Tribulus terrestris Fruit (Bai Ji Li); Dictamnus dasycarpus Bark (Bai Xian Pi); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Rehmannia glutinosa Root... [TCM Actions: Replenishes Kidney Yin and Yang-Tonifies Kidney Jing-Purges ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J075c|Jin Gui Shen Qi Tang/The Golden Cabinet Formul
  J075c|Jin Gui Shen Qi Tang/The Golden Cabinet Formul
  [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu Ling); Paeonia suffruticosa Bark (Mu Dan Pi); Cinnamomum... [TCM Actions: Warms and Tonifies Kidney Yang]  Ingredients: Rehmannia glut...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Z115c|Zuo Gui Yin/Left-Return Decoction
  Z115c|Zuo Gui Yin/Left-Return Decoction
  [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Lycium barbarum Leaf (Gou Qi Zi); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Poria cocos (Fu Ling); Glycyrrhiza uralensis Root (Zhi Gan Cao). [TCM Actions: Nourishes Yin-Tonifies the Kidneys]  Ingredients: Rehma...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Fu Ling| poria
  Price Unavailable
  Login for price
 • J055|Jiang Zhi Yin
  J055|Jiang Zhi Yin
  Ingredients: Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming Zi); Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu); Rosa laevigata Fruit (Jin Ying Zi); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Artemisia capillaris Herb (Yin Chen); Bupleurem chinense Root... Ingredients: Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X090|Xiao Liu Tang
  X090|Xiao Liu Tang
  Ingredients: Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Angelica sinensis Root (Dang Gui Wei); Vaccaria segetalis Seed (Wang Bu Liu Xing); Laminaria japonica (Kun Bu); Dipsacus asperoides Root (Chuan Xu Duan); Cyathula officinalis Root (Chuan Niu Xi); Lumbricus (Di... Ingredients: Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Y...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X105|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  X105|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Nourishes the Blood-Harmonizes the Liver and Spleen]  Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Root (Chao Bai Shao); Poria cocos (Fu Ling); Atractylodes... [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-N...
  Price Unavailable
  Login for price
 • J055c|Jiang Zhi Yin
  J055c|Jiang Zhi Yin
  Ingredients: Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming Zi); Polygonum multiflorum Root (Zhi He Shou Wu); Rosa laevigata Fruit (Jin Ying Zi); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Artemisia capillaris Herb (Yin Chen); Bupleurem chinense Root... Ingredients: Crataegus pinnatifida Fruit (Shan Zha); Cassia tora Root (Jue Ming...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X105c|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  X105c|Xiao Yao Wan/Free & Ease wander
  [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-Nourishes the Blood-Harmonizes the Liver and Spleen]  Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Root (Chao Bai Shao); Poria cocos (Fu Ling); Atractylodes... [TCM Actions: Pacifies the Liver-Spreads Liver Qi-Strengthens the Spleen-N...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B010 |Ba Zhen Tang
  B010 |Ba Zhen Tang
  [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood]  More Formula Information Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang);Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu);... [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood]  More Formula Informati...
  Price Unavailable
  Login for price
 • T025 | Tian Wang Bu Xin Dan
  T025 | Tian Wang Bu Xin Dan
  [TCM Actions: Enriches the Yin-Nourishes the Blood-Tonifies the Heart and Kidneys-Calms the Shen-Clears Heat]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen);... [TCM Actions: Enriches the Yin-Nourishes the Blood-Tonifies the Heart and ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X035 | Xiao Chai Hu Tang
  X035 | Xiao Chai Hu Tang
  [TCM Actions: Harmonizes and releases Shao Yang Stage disorders-Relieves the Liver-Harmonizes the Liver and Spleen]  More Formula Information Ingredients: Bupleurem chinense Root (Chai Hu); Scutellaria baicalensis Root (Jiu Huang Qin); Pinellia ternata Rhizome (Fa Ban Xia); Zingiber... [TCM Actions: Harmonizes and releases Shao Yang Stage disorders-Relieves t...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B010c | Ba Zhen Tang
  B010c | Ba Zhen Tang
  [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood]  More Formula Information Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang);Codonopsis pilosula Root (Dang Sheng); Angelica sinensis Root (Dang Gui); Peonia lactiflora Leaf (Chao Bai Shao); Atractylodes macrocephala Rhizome (Bai Zhu);... [TCM Actions: Tonifies and augments Qi and Blood]  More Formula Informati...
  Price Unavailable
  Login for price
 • T025c | Tian Wang Bu Xin Dan
  T025c | Tian Wang Bu Xin Dan
  [TCM Actions: Enriches the Yin-Nourishes the Blood-Tonifies the Heart and Kidneys-Calms the Shen-Clears Heat]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Sheng Di Huang); Scrophularia ningpoensis Root (Xuan Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen);... [TCM Actions: Enriches the Yin-Nourishes the Blood-Tonifies the Heart and ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • X090 | Xiao Liu Tang
  X090 | Xiao Liu Tang
  Dang Gui Tail Combination Ingredients: Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Angelica sinensis Root (Dang Gui Wei); Vaccaria segetalis Seed (Wang Bu Liu Xing); Laminaria japonica (Kun Bu); Dipsacus asperoides Root (Chuan Xu Duan); Cyathula officinalis Root (Chuan... Dang Gui Tail Combination Ingredients: Prunella vulgaris Spike (Xia Ku Cao); Coi...
  Price Unavailable
  Login for price
 • B080c Bi Yan Wan / Coix & Mentha Combination
  B080c Bi Yan Wan / Coix & Mentha Combination
  Ingredients: Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu Gong Ying); Chaenomeles speciosa Fruit (Mu Gua); Lonicera japonica Flower (Jin Yin Hua); Houttuynia cordata Herb (Yu Xing Cao); Viola yedoensis Herb (Zi Hua Di Ding); Paeonia lactiflora Root (Chi Shao); Gleditsia... Ingredients: Coix lacryma-jobi Seed (Yi Yi Ren); Taraxacum mongolicum Herb (Pu ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Z025c|Zhen Xin An Shen Tang/Zizyphus & Polygonum Stem Combinatio
  Z025c|Zhen Xin An Shen Tang/Zizyphus & Polygonum Stem Combinatio
  [TCM Actions: Sedates the Heart-Calms the Shen]  Ingredients: Ostrea rivularis (Mu Li); Salvia miltiorrhiza Root (Dan Shen); Ziziphus jijiba Seed (Suan Zao Ren);Polygonum multiflorum Stem (Ye Jiao Teng); Stegodon orientalis(Long Gu); Poria cocos (Fu Shen); Albizia julibrissin Bark (He... [TCM Actions: Sedates the Heart-Calms the Shen]  Ingredients: Ostrea ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Z030c|Zhi Bo Di Huang Wan/Anemarrhen Rehmannia Eight Formula
  Z030c|Zhi Bo Di Huang Wan/Anemarrhen Rehmannia Eight Formula
  [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidneys-Reduces Deficiency Fire]  Ingredients: Rehmannia glutinosa Root (Shu Di Huang); Cornus officinalis Fruit (Shan Zhu Yu); Dioscorea oppositae Rhizome (Shan Yao); Alisma orientalis Rhizome (Ze Xie); Poria cocos (Fu... [TCM Actions: Enriches Yin-Nourishes the Essence of the Liver and Kidneys-...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Bai Shao (Chao)| White Peony Root (processed)
  Bai Shao (Chao)| White Peony Root (processed)
  Latin name: Paeoniae Radix Alba Praep. Latin name: Paeoniae Radix Alba Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Gan Cao (Mi)| licorice [root](processed)
  Gan Cao (Mi)| licorice [root](processed)
  Latin name: Glycyrrhizae Radix Praep. Latin name: Glycyrrhizae Radix Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Sheng Di Huang/Di Huang| dried/fresh rehmannia [root]
  Sheng Di Huang/Di Huang| dried/fresh rehmannia [root]
  Latin name: Rehmanniae Radix Latin name: Rehmanniae Radix ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Ban Xia (Fa)| pinellia [rhizome](processed)
  Ban Xia (Fa)| pinellia [rhizome](processed)
  Latin name: Pinelliae Rhizoma Praep. Latin name: Pinelliae Rhizoma Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Bei Mu (Chuan)/Chuan Bei Mu| Sichuan fritillaria [bulb]
  Bei Mu (Chuan)/Chuan Bei Mu| Sichuan fritillaria [bulb]
  Latin name: Fritillariae Cirrhosae Bulbus Latin name: Fritillariae Cirrhosae Bulbus ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Fu Ling| poria
  Fu Ling| poria
  Latin name: Poria Latin name: Poria ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Fu Shen|Poria with Hostwood
  Fu Shen|Poria with Hostwood
  Latin name: Sclerotium Poriae Circum Radicem Pini Latin name: Sclerotium Poriae Circum Radicem Pini ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Huang Qi| astragalus [root]
  Huang Qi| astragalus [root]
  Latin name: Astragali Radix Latin name: Astragali Radix ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Qiang Huo| notopterygium [rhizome and root]
  Qiang Huo| notopterygium [rhizome and root]
  Latin name: Notopterygii Rhizoma et Radix Latin name: Notopterygii Rhizoma et Radix ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Ye Jiao Teng/Shou Wu Teng| flowery knotweed stem
  Ye Jiao Teng/Shou Wu Teng| flowery knotweed stem
  Latin name: Polygoni Multiflori Caulis Latin name: Polygoni Multiflori Caulis ...
  Price Unavailable
  Login for price
 • Zi Wan (Mi)| aster [root](processed)
  Zi Wan (Mi)| aster [root](processed)
  Latin name: Asteris Radix Praep. Latin name: Asteris Radix Praep. ...
  Price Unavailable
  Login for price